Gå til hovedindhold

Lokalrådet Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne

Her kan I finde informationer om lokalrådet.

 • Læs op

Indhold

  Møder er offentlige og afholdes primært på Korskilde Bibliotek fra kl. 19.00 til 21.00

  Du er derfor velkommen til at besøge os ved møderne.

  Find os på Facebook her

  Om lokalrådet

  Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem borgerne og offentlige myndigheder. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet arbejder for at udvikle lokalområdet.

  Lokalrådet har sit virke i Snesere og Everdrup Sogne i Næstved Kommune.

  Hvad kan lokalrådet:

  Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for bor-gerinddragelse
  Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område.

  Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

  1. lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner
  2. trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik
  3. miljøspørgsmål
  4. turisme og erhvervsfremme
  5. etablering og drift af idrætsanlæg
  6. etablering af kultur og fritidsaktiviteter
  7. borgerbetjening og pasningstilbud
  8. skoledistrikter

  Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

  I fanen lokalområdet er der en underside linksiden, på denne side findes link’s til andre hjemmesider i lokalområdet. På denne side kan I altid få en link lagt ind til Jeres hjemmeside i lokalområdet, så kontakt os, da vi ikke selv kan finde alle aktuelle hjemmesider i lokalområdet.

  Formand:

  Jesper Angelis Andersen - (JA)

  Næstformand:

  Morten Krogh Brønnicke  - (MB)

  Kasserer:

  Peter Thorslund                - (PT)

  Sekretær: 

  Ole Bent Nielsen              - (OBN)

  Bestyrelsesmedlemmer:

  Charlotte Roest                - (CR)
  Karen Løkke                     - (KL)
  Anja Jochimsen                - (AJ)
  Torben Faurby                  - (TF)
  Finn Olsen                        - (FO)

  Supleanter:           

  Birgit Parkdal                    - (BP)
  Lars Bjerregaard               - (LB)

  Revisorer:

  Lis Nielsen
  Niels True

  Lokalrådets formål:

  § 1 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem borgerne og offentlige myndigheder. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet arbejder for at udvikle lokalområdet.

  § 2 Lokalrådet har sit virke i Snesere og Everdrup Sogne i Næstved Kommune.

  § 3 Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for bor-gerinddragelse

  § 4 Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

  1. lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner

  2. trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik

  3. miljøspørgsmål

  4. turisme og erhvervsfremme

  5. etablering og drift af idrætsanlæg

  6. etablering af kultur og fritidsaktiviteter

  7. borgerbetjening og pasningstilbud

  8. skoledistrikter

  § 5 Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

  Lokalrådets medlemmer:

  § 6 Lokalrådet består af 3-11 medlemmer (ulige antal) plus minimum 2 suppleanter og 2 revisorer. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandatet er 2-årigt med 1 eller 3 eller 5 medlemmer på valg i lige år og 2 eller 4 eller 6 på valg i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

  § 7 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet sker ved skriftlig afstemning.

  § 8 Lokalrådsmedlemmer der fraflytter området udtræder af rådet. Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

  Generalforsamling:

  § 9 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område.

  Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

  a.Valg af stemmetællere
  b.Valg af dirigent
  c.Formandens beretning
  d.Kassererens beretning
  e.Indkomne forslag
  f.Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
  g.Valg af revisorer
  h.Eventuelt

  § 10 Forslag til generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før generalforsamlingen.

  § 11 Borgere med bopæl i Lokalrådets geografiske området er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.

  § 12 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  § 13 På lokalrådets førstkommende møde konstituerer lokalrådet sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende.

  Lokalrådets arbejde:

  § 14 Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal skriftligt være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne.

  § 15 Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

  § 16 Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

  § 17 Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde vedrørende enkeltsager, på skriftlig begæring fra mindst 10 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  § 18 Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst 100 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  § 19 Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  Vedtægtsændringer:

  § 20 Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen.

  Opløsning:

  § 21 Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

  § 22 Vedtages opløsning af lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

  Vedtaget på den Stiftende Generalforsamling den 25. oktober 2010.

  Forretningsorden for bestyrelsen I Tappernøje, Snesere og Everdrup sognes lokalråd

  CVR-NR. 33 21 91 64

  Denne forretningsorden supplerer foreningens vedtægter

  1. Afholdelse af bestyrelsesmøder

  Umiddelbart efter afholdelsen af den årlige generalforsamling træder bestyrelsen om nødvendigt sammen jvf. Vedtægternes § 13.

  Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Møderne indkaldes af formanden, så vidt muligt med mindst 14 dages varsel, jvf. Vedtægternes § 14. Såfremt alle bestyrelsesmedlemmerne er indforståede hermed, kan bestyrelsesmødet afholdes uden varsel (pr. mail) pr. telefon.

  Samtidig med indkaldelsen tilsendes der hvert enkelt bestyrelsesmedlem en dagsorden og eventuelt bilagsmateriale. Der skal minimum være fælgende dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dette mødes dagsorden

  2. Meddelelser fra formanden

  3. Meddelelser fra kassereren

  4. Næste mødes dagsorden

  5. Tid for næste møde

  6. Eventuelt

  2. Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed

  Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Møderne afholdes på adresser efter aftale.

  Mødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af det valgte antal bestyrelsesmedlemmer er til stede, jvf. Vedtægternes § 19.

  Ved afstemning afgøres enhver sag ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, kan denne vælge at lade sig repræsentere ved fuldmagt af en suppleant.

  Det enkelte bestyrelses medlem har pligt til at underrette lokalrådet i sager, hvor der kan rejses tvivl og spørgsmål om medlemmets habilitet.

  Suppleanterne deltager i møderne uden stemmeret.

  Revisorerne deltager i møderne uden stemmeret, men i sager, hvor der kan rejses tvivl om beslutningsgrundlaget og de økonomiske konsekvenser, har de taleret og pligt til at sige fra.

  3. Referat mv.

  Sekretæren drager omsorg for, at der føres et referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

  Af referatet skal fremgå:

  1. Hvem der har deltaget og hvem der var fraværende

  2. Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.

  3. Emner til behandling på næste møde.

  Samtlige medlemmer, skal senest 2 uger efter udsendelse af referat, komme med eventuelle indsigelser til sekretæren ellers er referatet godkendt.

  Et bestyrelsesmedlem der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

  Formanden skal, så vidt muligt, drage omsorg for, at bestyrelsens referat er til stede på hvert bestyrelsesmøde og er opdateret med seneste referat.

  4. Bestyrelsens sammensætning

  Lokalrådets anliggender varetages af en bestyrelse på 3 – 11 medlemmer( ulige antal), jvf. Vedtægternes § 6.

  Bestyrelsen vælges samlet på generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og menige medlemmer. Herudover vælges minimum to suppleanter og 2 revisorer.

  I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Den indtrådte suppleant overtager det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

  Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg, der refererer til bestyrelsen.

  5. Årsregnskab

  Regnskabsåret følger kalenderåret og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af én på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af bestyrelsens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

  Efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling indsendes regnskabet og beretningen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forsynet med bestyrelsens og revisors underskrifter.

  Årsregnskabet medbringes til alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal meddeles samtlige bestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrifter i referatet skal bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

  6. Prokura

  Bestyrelsen disponerer over lokalrådets midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Kasseren varetager den daglige drift. Formanden og kasseren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet på et lovligt grundlag

  7. Tavshedspligt

  Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt herom, samt om, hvad der passerer i bestyrelsen.

  Hvert enkelt medlem er ansvarligt for, at det materiale, medlemmet modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.

  Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, samt eventuelle genparter og kopier heraf.

  Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten medlemmets bo.

  8. Generalforsamling

  På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. øvrige beslutninger tages ved simpelt flertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 1 medlem kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af 2. kvartal, jvf. Vedtægternes § 9.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før, jvf. Vedtægternes § 10.

  Tid og sted samt dagsorden ifølge vedtægterne.

  9. Transportomkostning i forbindelse med eksterne møder

  Transportomkostninger ved deltagelse i eksterne møder dækkes.

  Kørsel i egen bil dækkes med den lave takst efter statens regler.

  Udbetales mod bilag med Navn, dato, kørte km, mødets formål og mødested.

  10. Ekstraordinær generalforsamling

  Se vedtægterne.

  Seneste nyt fra Tappernøje