Gå til hovedindhold

Referat lokalrådsmøde den 12. okt. 2023

Referat lokalrådsmøde den 12. okt 2023

 • Læs op

Indhold

  Tappernøje 13. oktober 2023

  Referat lokalrådsmøde den 12. oktober 2023
  deltagere: Jesper, Morten, Finn, Peter, Anja, Charlotte, Lars og Ole.
  afbud: Pernille, Birgit, Karen og Torben
  gæst: Ulla Bjerregaard

  1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dette mødes dagsorden
  Referat er godkendt

  2 Status på aktiviteter fra seneste møde
  Der mangler afklaring omkring beplantning ved solcelleparken, da det ikke er lykkedes at få kontakt med NK, hvor den medarbejder der har med dette at gøre har været ramt af sygdom
   

  3. Meddelelser fra formanden
  Ikke de store nye tiltag

  4. Meddelelser fra kasserer
  Ikke noget nyt, vi har stadig store omkostninger mht. bankgebyrer

  5. Forslag til Næsvedstrategi 2023 – 2035 ( Kommuneplansstrategi ) – høring
  Ulla og Lars har udarbejdet et godt forslag til det videre arbejde, dette forslag blev drøftet og det er besluttet at gå videre med dette. Der mangler stadig lidt i det, hvorfor det er besluttet at vi fremsender vores kommentarer til Ulla / Lars, som er ”tovholdere” på dette.
  Vores kommentarer / forslag skal være Ulla / Lars i hænde senest den 20. okt. , hvorefter de skriver de sidste ting i høringssvaret.
  Tak til Ulla / Lars for de store arbejde der er lagt i denne opgave.

  Høringssvar skal være færdigt inden den 26. okt. 2023

  Forslag til Næstvedstrategien kan ses på https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/

  6. Nyt fra arbejdsgrupper
  Folkeskovens frivillig laug:
  Der har været tændt bål i vikingelanghuset, som er video overvåget, denne sag er anmeldt til politiet.
  Der skal opsættes nye skilte mv. hegn ved legepladsen er fjernet.
  Frivilliglauget har planer om udskiftning af legeredskaber, og måske udvidelse med ”fitness” område.
  Det er aftalt med NK at der igen skal udtyndes i skoven, hvor der stadig er en del ”ammetræer”, som hugges til flis og sælges, Frivilliglauget vil få del i de midler som kommer ved salg.
  Der vil igen i år være halloween i skoven

  Børnehaverne:
  Der er tilbagegang af små årgange; men pt. er der ikke planer om ændringer, da det ser lysere ud i fremtiden.
  Skolen:
  Jesper har deltaget i et visionsmøde, og der er stadig stor fokus på unge, samt på ungdomsskolen
  Forsamlingshusene:

  Kirkerne:
  Hold øje med aktiviteterne, da der er mange spændende ting igang
  BLUP – ( projekt Bæredygtig Lokale udviklingsProces ):
  Status fra BLUP- energi-4733-Grøn omstilling:
  Dette er lidt i ”dødvande” pga. af manglede interesse fra borgerne.
  Måske det kan lykkes at få et lille projekt i gang. Det kræver dog at NK’s planer om mindst 10 deltagere revideres for at dette kan lykkes. Jesper har været i dialog med NK, som vil se om dette kan løses

  Status på Trafikgrupperne ?
  Der er sendt materiale til NK, samt pressemeddelelse. Dette har resulteret i at der er kommet fokus på dette fra bl.a. P4 Sjælland
  Kollektiv Trafik:
  Der er blevet sendt høringssvar omkring fjernelse af vores lørdagsbusser, samt debatindlæg.
  Dette har givet resultat, da NK har besluttet ikke at ændre væsentligt på de nuværende ruter, og derfor også bevaret vores lørdagsbus
  Godt liv i lokalområderne:
  Anja er fortsat med i følgegruppen på dette område. Det har vakt undren af stadig færre deltager ved disse møder. Adm. skal lave en handleplan til strategien, hvor der bl.a. udsendes spørgeskema til lokalrådene
  International café på biblioteket:
  Der er ønske om mere sprogtræning, hvor der mangler materialer, og det har været svært at komme i dialog med biblioteket om dette
  Venner fra Europa:
  Biblioteket:
  Dette er et nyt punkt som er ønsket indføjet, for ikke at glemme hvor vigtigt det er at følge op på emner, der vedrører vores fælles samlingssted
  Andre:

  7. Tid og sted næste møde
  Torsdag den 9. november - kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde bibliotek

  8. Eventuelt
  Der afholdes stormøde på Rønnebæksholm den 11. november.
  Ved dette møde vil der være fokus på Transport, Frivillighed & Fællesskaber, Boligformer og Aktiviteter, Faciliteter, samt adgang til naturen. Dette vil blive fulgt op på vores næste møde

  Referent: OBN