Vedtægter for Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne

Lokalrådets formål:

§ 1 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem borgerne og offentlige myndigheder. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet arbejder for at udvikle lokalområdet.

§ 2 Lokalrådet har sit virke i Snesere og Everdrup Sogne i Næstved Kommune.

§ 3 Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for bor-gerinddragelse

§ 4 Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

1. lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner

2. trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik

3. miljøspørgsmål

4. turisme og erhvervsfremme

5. etablering og drift af idrætsanlæg

6. etablering af kultur og fritidsaktiviteter

7. borgerbetjening og pasningstilbud

8. skoledistrikter

§ 5 Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

Lokalrådets medlemmer:

§ 6 Lokalrådet består af 3-11 medlemmer (ulige antal) plus minimum 2 suppleanter og 2 revisorer. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandatet er 2-årigt med 1 eller 3 eller 5 medlemmer på valg i lige år og 2 eller 4 eller 6 på valg i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 7 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet sker ved skriftlig afstemning.

§ 8 Lokalrådsmedlemmer der fraflytter området udtræder af rådet. Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

Generalforsamling

§ 9 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område.

Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

a.Valg af stemmetællere
b.Valg af dirigent
c.Formandens beretning
d.Kassererens beretning
e.Indkomne forslag
f.Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
g.Valg af revisorer
h.Eventuelt

§ 10 Forslag til generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Borgere med bopæl i Lokalrådets geografiske området er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.

§ 12 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

§ 13 På lokalrådets førstkommende møde konstituerer lokalrådet sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende.

Lokalrådets arbejde:

§ 14 Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal skriftligt være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne.

§ 15 Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

§ 16 Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

§ 17 Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde vedrørende enkeltsager, på skriftlig begæring fra mindst 10 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

§ 18 Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst 100 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

§ 19 Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

Vedtægtsændringer:

§ 20 Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen.

Opløsning:

§ 21 Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

§ 22 Vedtages opløsning af lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

Vedtaget på den Stiftende Generalforsamling den 25. oktober 2010.